İletişim Bilgileri

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi;  teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. 

STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

Raporda öncelikle STEM Eğitimi tanımlanarak, bu eğitimin nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklandı. Ayrıca, yurt dışında başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde STEM Eğitimi’yle ilgili yapılan çalışmalar incelenerek ülkemizde STEM Eğitimi’yle ilgili durum ortaya konuldu. Ülkemizde STEM Eğitimi’ne geçilmesi amacıyla model önerisinde bulunuldu. STEM Eğitimi merkezlerinin kurulması, araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin bu yaklaşıma yönelik olarak yetiştirilmesi,  öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi ve okullarda gerekli ortamların oluşturulması için ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altı çizildi. Raporun sonuç kısmında, STEM Eğitimi’nin Türk eğitim sistemiyle bütünleştirilmesi için yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve öneri niteliğinde bir STEM Eğitimi Eylem Planı sunuldu. Raporda, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili birimlerinin ve paydaşlarının her türlü görüş ve önerilerine açık olduğu ve müfredat yenileme çalışmalarına katkı sunmayı da hedeflediği belirtildi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından  STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitim Raporu hazırlandı. 

STEM Eğitimi Raporu´nun Türkçe ve İngilizce pdf dosyalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

STEM Eğitim Raporu

STEM Education Report