İletişim Bilgileri

YÜCELEN VAKFI karşılıksız burs desteği için sıkça sorulan sorular;

Yücelen Vakfı karşılıksız burs desteği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki lisans eğitimi ve orta öğretimi süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan ve başvuru koşullarını karşılayan öğrencilere verilmektedir.

Başvuru tarihleri 15 Ağustos – 15 Eylül arasıdır. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin belirtilen tarihler arasında internet sitesinde aktif olan burs başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Mail ve telefon aracılığıyla başvuru kabul edilmemektedir.

Başvuru koşulları nelerdir?

Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere;

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde, orta öğretim-mesleki ve teknik eğitim kurumlarında tam zamanlı olarak öğrenim görüyor olması,
 • T.C. uyruklu,
 • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması (KYK kredisi alıyor olmak engel teşkil etmemektedir),
 • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyması,
 • En az 4 üzerinden 3,00 veya dengi not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Başvuru tarihlerinde aktif olan başvuru formunun doldurulma aşaması tamamlandıktan sonra eğitim kurumundan temin edilen güncel transkript belgesi (e-devlet sisteminden temin edilebilir) ve diğer talep edilen belgelerin Vakıf Merkezi ve/veya Vakıf Temsilciliği adresine gönderilmesi ile başvuru süreci tamamlanmaktadır. Talep edilen belgeler Vakfa ulaşmadan yapılan başvurular geçersiz sayılmaktadır.

Başvuru formunda yer alan bilgilerin ve belgelerin eksik veya yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde öğrencinin burs başvurusu geçersiz sayılır. Burs başvurusu olumlu sonuçlanan bursiyerlerin başvurularında yanlış beyan verdiği tespit edilmesi durumunda ise burs ödemesi durdurularak daha önce yapılan ödemeler bursiyerden talep edilmektedir.

Başvuru koşullarını sağlamayan ve yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu’ndan kredi desteği almak başvuru yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Eylül son haftası yapılan değerlendirme sonucunda ön aşamayı geçen adaylarla mail yoluyla iletişime geçilir ve adayların başvuru formundaki beyanlarını destekleyici ek belgeler talep edilir. Talep edilen belgelerle başvuru formundaki beyanlarında tutarsızlık tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Başvuru Formu ile başvuru yapan ve ön elemeyi geçen adaylardan;

 1. Burs başvuru formu ıslak imzalı,
 2. C. kimlik kartının önlü ve arkalı fotokopisi,
 3. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi, (Puan türlerine göre Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını/puanlarını gösteren belge) (e-devlet)
 4. Yerleştiği yükseköğretim kurumunu gösteren YKS Sonuç Belge örneği (e-devlet),
 5. Devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi (e-devlet),
 6. Ara sınıflarda öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript) (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 7. Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrencilerin hazırlıktan başarılı olarak geçtiklerini gösteren belge (e-devlet) (e-devletten alınamadığı takdirde ilgili öğretim kurumundan onaylı olarak alınmalıdır.),
 8. Adli sicil kaydı dökümü (e-devlet),
 9. KYK Kredi/Burs Durum Belgesi,
 10. Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği anne veya baba adına alınmış belge) (e-devlet),
 11. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet),
 12. Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:

12.1.Çalışanlar için;

Hem anne hem baba adına,

 1. Devlet memuru ise https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama?bordro=Listesi web adresinden alınacak ekran görüntüsü,
 2. Özel Sektör çalışanı ise iş yerinden alınacak kaşeli ve imzalı güncel maaş bordrosu,
 3. Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi.

12.2.Emekliler için;

Emeklilik kategorisine göre https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi veya https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-bilgisi web adresinden alınacak ekran görüntüsü,

12.3.Tarım ve hayvancılıkla uğraşan anne, baba için;

Ürün/hayvan varlığı ve gelir durum dökümü (e-devlet) (E-devlete giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna Tarım ve Orman Bakanlığı/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi yazılarak ilgili belgeye ulaşılır.)

12.4.Hiçbir geliri olmayanlar için;

SGK’dan aile reisi adına “Gelirsizlik Belgesi“,

12.5.Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri,

 1. Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm,
 2. https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden anne ve baba adına ayrı ayrı alınacak, kayıtlı malvarlığını gösterir belgelerin ekran görüntüleri,
 3. Anne-baba adına kayıtlı araç varlığını gösterir belge (E-devlet emniyet üstüne araç sorgulama).

12.6.Geçimi anne-baba dışında bir kişi tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesi başvuruya eklemelidir,

12.7.Oturulan ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,

12.8.Öğrenci yurtta kalıyor ise yurtta kaldığına dair eğitim gördüğü kurumdan alınmış belge.

 1. KVKK Aydınlatma Metni açık rıza beyanı imzalı talep edilmektedir.

***Gönderdiği belgeler ile başvuru formundaki beyanları arasında tutarsızlık tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılmaktadır.

Ön aşamayı geçen adaylardan mail yoluyla talep edilen belgelerde eksiklik tespit edilmemesi halinde, mail yoluyla gönderilen tüm belgelerin ıslak imzalı/e-imzalı ve/veya kaşeli asıllarının posta yoluyla Vakıf merkez ve/veya  temsilcilik adresine gönderilmesi talep edilmektedir.

Burs ödemeleri Eylül – Haziran ayları arasında 10 ay süresince verilmektedir. Burs desteği alan öğrencilerimize Temmuz ve Ağustos aylarında ödeme yapılmamaktadır.

 1. Burs süresi bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
 2. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
 3. Öğrenim gördüğü üniversitenin ve orta öğretim-mesleki ve teknik eğitim kurumları yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanan ve Yücelen Vakfı burs başvuru şartlarını sağlamaya devam eden öğrencilerin bursu ertesi yıl devam eder.
 4. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
 5. a) Burs başvuru şartlarını sağlamayan,
 6. b) Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
 7. c) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 8. d) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 9. e) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Yücelen Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç),
 10. f) Disiplin cezası alan,
 11. g) Tutuklanan,
 12. h) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
 13. i) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen,
 14. j) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan,
 15. k) Vefat eden.
 16. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz. Ancak gerekçeleri ile Yücelen Vakfı’na yazılı bildirimde bulunması halinde değerlendirme yapılabilir.
 17. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakfa iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
 18. Öğretim Kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
 19. Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin burs süresine ek bir dönem (yarıyıl) eklenir. Ayrıca bursiyerin çift anadal/yan dal yapması halinde de öğrenim süresinin uzadığı durumlarda da burs süresine en fazla iki dönem (yarıyıl) eklenir.

Her eğitim yılı sonunda mail yoluyla talep edilen güncel Öğrenci ve Transkript belgelerinin Eylül ayı sonuna kadar Yücelen Vakfı merkez ve/veya temsilcilik adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini göndermeyen veya gönderdiği belgelerde burs şartlarını sağlamadığı tespit edilen bursiyerin burs desteği kesilmektedir.

 1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
 2. a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 3. b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi,
 4. c) Burs başvurusu şartlarını sağlaması,
 5. d) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç),
 6. e) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla Vakfa iletilmesi,
 7. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.
 1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular hakkında yapılacak işlemler Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.
 2. Burs Yönergesi ve kapsamı Yönetim Kurulu’nca istenildiği zaman değiştirilebilir.